PRED POUŽITÍM TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNOK SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY

Podmienky používania internetových stránok

Tieto internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Marsh Limited (ďalej len „Marsh“), ktorej činnosť je schválená a regulovaná britským Úradom pre finančné služby (Financial Services Authority). Pozorne si prosím prečítajte nasledujúce podmienky (ďalej len „Podmienky“). Tým, že vstúpite na tieto internetové stránky, súhlasíte s tým, že se budete riadiť týmito Podmienkami vrátane Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Marsh. Pokiaľ se týmito Podmienkami riadiť nechcete, na tieto internetové stránky nevstupujte a ich obsah nezobrazujte.

Podmienky používania

1. Hoci spoločnosť Marsh vyvinula primerané úsilie, aby informácie uvedené na týchto internetových stránkach boli v dobe ich zverejnenia správne, mali by ste mať na pamäti, že spoločnosť Marsh nenesie žiadnu zodpovednosť za to, či sú tieto informácie úplné, presné alebo aktuálne.

2. S výnimkou prípadov, kedy je to na týchto internetových stránkach vyslovene uvedené, nezodpovedá spoločnosť Marsh za obsah ani za spôsob použitia akýchkoľvek internetových stránok alebo akýchkoľvek správ, ktoré odošlete alebo obdržíte.

3. Všetky súčasné a budúce autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k týmto internetovým stránkam náležia spoločnosti Marsh a poskytovateľom príslušných licencií. Na týchto internetových stránkach nenadobúdate žiadne práva okrem obmedzeného práva používať tieto internetové stránky v súlade s týmito Podmienkami. Zaväzujete sa, že budete chrániť vlastnícke práva spoločnosti Marsh a poskytovateľov príslušných licencií, a ďalej sa zaväzujete, že bezodkladne písomne vyrozumiete spoločnosť Marsh (kontaktné údaje sú uvedené nižšie), pokiaľ zaznamenáte akýkoľvek neoprávnený prístup alebo spôsob používania internetových stránok, ktoré porušujú vlastnícke práva.

4. Informácie a obsah z týchto internetových stránok ste oprávnení tlačiť alebo sťahovať len pre účely svojho vlastného, osobného, nekomerčného využitia alebo pre účely nekomerčného využitia zo strany vašej organizácie. Nie ste oprávnení ponúkať k predaju alebo predávať či prostredníctvom akéhokoľvek média distribuovať akúkoľvek časť týchto internetových stránok alebo ich obsah. Nie ste oprávnení sprístupniť akúkoľvek časť týchto internetových stránok v rámci iných internetových stránok, či už prostredníctvom hypertextového odkazu na internete alebo inak, pokiaľ k tomu nemáte písomný súhlas spoločnosti Marsh. Ak chcete o takýto súhlas požiadať, ste povinní spoločnosti Marsh zaslať e-mailovou správu alebo list (kontaktné údaje sú uvedené nižšie) s nasledujúcimi informáciami: (a) Vaše meno alebo meno kontaktnej osoby (technika) zodpovednej za hypertextový odkaz/odkazy; (b) názov vašej spoločnosti; (c) e-mailová adresa a telefonné číslo na Vás alebo na kontaktnú osobu (technika) zodpovednú za hypertextový odkaz/odkazy; a (d) adresa internetových stránok, na ktorých sa hypertextový odkaz/odkazy na domovskú stránku objavia. Nie ste oprávnení používať názov spoločnosti Marsh ani žiadnym spôsobom zneužívať obchodnú značku spoločnosti Marsh. O takomto použití alebo zneužití bude rozhodovať výhradne spoločnosť Marsh.

5. Nie ste oprávnení používať tieto internetové stránky pre nezákonné účely a najmä sa zaväzujete, že nebudete rozosielať, používať, kopírovať či zveřejňovať materiály, ktoré sú hanlivé alebo obscénne alebo ktoré sú vulgárne, neslušné alebo ktoré narušujú súkromie akejkoľvek osoby, alebo umožňovať zverejňovanie takýchto materiálov. Zaväzujete sa, že nebudete rozosielať nevyžiadané propagačné alebo reklamné materiály, spam alebo obdobné materiály ani hromadné správy, ktoré by mohli narušiť fungovanie týchto internetových stránok alebo používanie týchto internetových stránok inými návštevníkmi.

6. Spoločnosť Marsh si vyhradzuje právo tieto internetové stránky alebo ich časť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia rozšíriť, upraviť, pozmeniť, pozastaviť alebo celkom zrušiť a prístup na ne obmedziť alebo zakázať.

7. S informáciami, ktoré obdržíme, budeme zachádzať ako s dôvernými a nezverejníme ich inak než v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov alebo v súlade s vašimi pokynmi.

V rámci bežného poskytovania služieb našim klientom môžu byť informácie zdieľané v rámci skupiny Marsh & McLennan Companies Group (ďalej jen „MMC”) a môžu byť použité pre výskumné a štatistické účely a k prevencii trestnej činnosti. Pre ktorékoľvek z týchto účelov a pre účely systémovej správy môžu byť prevedené do ktorejkoľvek krajiny vrátane krajín mimo Európsky hospodársky priestor. Môžu byť taktiež používané pre účely poskytovania informácií našim klientom o produktoch a službách, o ktorých sa domnievame, že by ich mohli zaujímať. 

Pokiaľ nám naši klienti poskytnú informácie obsahujúce osobné údaje (mená, adresy alebo iné informácie týkajúce sa žijúcich osôb), tieto údaje si ponecháme a budeme ich používať pre účely poskytovania všeobecného poistenia a iných služieb týmto klientom, pričom predpokladáme, že osoby, ku ktorým sa údaje vzťahujú, boli informované o dôvode/dôvodoch, prečo sme tieto údaje obdržali, a o skutočnosti, že tieto údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, napr. spoločnostiam skupiny MMC.

8. Týmto súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Marsh v súvislosti s akýmikoľvek nákladmi, nárokmi, stratami a škodami (vrátane súdnych výdavkov) vzniknutými alebo uloženými spoločnosťou Marsh v dôsledku vášho zneužitia týchto internetových stránok alebo porušenia týchto Podmienok.

9. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré však spoločnosť Marsh nemá pod svojou kontrolou. Spoločnosť Marsh nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť či akýkoľvek iný aspekt obsahu ani za bezpečnosť alebo inú činnosť uskutočňovanú na takýchto iných internetových stránkach. Pri používaní týchto stránok nesiete všetky riziká Vy.

10. Pokiaľ tieto Podmienky porušíte, môže Vám spoločnosť Marsh na základe svojho rozhodnutia prístup na tieto internetové stránky pozastaviť a akýkoľvek ďalší prístup na ne odoprieť.

11. Prístup na tieto internetové stránky je Vám poskytovaný bezplatne bez akýchkoľvek záruk, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, a spoločnosť Marsh neprijíma vo vzťahu k Vám žiadnu zodpovednosť (s výnimkou prípadov zranenia alebo smrti spôsobených ich nedbanlivosťou alebo s výnimkou podvodu), či už zmluvnou, občianskoprávnou (vrátane nedbanlivosti) alebo inou, ktorá by vznikla v súvislosti s týmito internetovými stránkami. Vaším jediným opravným prostriedkom je prestať tieto internetové stránky používať. Zodpovednosť spoločnosti Marsh v prípade smrti alebo zranenia priamo spôsobených nedbalosťou spoločnosti Marsh nie je obmezená.

12. Spoločnosť Marsh môže tieto Podmienky priebežne meniť. Používanie internetových stránok po vykonaní takýchto zmien sa považuje za Váš súhlas s týmito zmenami.

13. Tieto Podmienky a obsah týchto internetových stránok sa riadi anglickým právom a podliehajú výlučne jurisdikcii anglických súdov.

14. Všetky otázky, ktoré máte v súvislosti s týmito internetovými stránkami alebo vo vzťahu ku spoločnosti Marsh, zasielajte prostredníctvom tohto formulára, prípadne nám môžete napísať na nižšie uvedené adresy:

Registrovaný názov: Marsh Ltd.

Registračné číslo: 1507274

Registrované v Anglicku

Sídlo: 1 Tower Place West, Tower Place, Londýn EC3R 5BU